Świadczenia Rodzinne

     Świadczenia rodzinne przysługują:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
do których stosuje si? przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego,
je?eli wynika to z wi???cych Rzeczpospolit? Polsk? umów dwustronnych o zabezpieczeniu spo?ecznym,
przebywaj?cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt sta?y, zezwolenia na pobyt rezydenta d?ugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi?zku z okoliczno?ciami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w zwi?zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod?cy lub ochrony uzupe?niaj?cej,
posiadaj?cym kart? pobytu z adnotacj? "dost?p do rynku pracy", z wy??czeniem obywateli pa?stw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na prac? na terytorium pa?stwa cz?onkowskiego na okres nieprzekraczaj?cy sze?ciu miesi?cy, obywateli pa?stw trzecich przyj?tych w celu podj?cia studiów oraz obywateli pa?stw trzecich, którzy maj? prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
- je?eli zamieszkuj? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasi?kowy, w którym otrzymuj? ?wiadczenia rodzinne, chyba ?e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy mi?dzynarodowe o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej i spe?niaj? wszystkie ustawowe warunki, od których uzale?nione jest przyznanie prawa do ?wiadcze?.

    Do ?wiadcze? rodzinnych zaliczaj? si?:
1. zasi?ek rodzinny oraz dodatki do zasi?ku rodzinnego;
2. ?wiadczenie opieku?cze:
- zasi?ek piel?gnacyjny,
- specjalny zasi?ek opieku?czy,
- ?wiadczenie piel?gnacyjny,
3. jednorazowa zapomoga z tytu?u urodzenia si? dziecka;
4. ?wiadczenie rodzicielskie.

    Od wrze?nia ka?dego roku mo?na pobiera? i sk?ada? wnioski o ustalenie prawa do ?wiadcze? rodzinnych na kolejny okres zasi?kowy, który ko?czy si? dnia 31 pa?dziernika roku nast?pnego.

   Odpowiednie dokumenty niezbędne do prawidłowego skompletowania wniosku wraz z załącznikami są do pobrania w menu DRUKI->Dokumenty dopobrania, w zakładkach
I - IX lub po kliknięciu tutaj.


    Termin załatwienia sprawy:
· z?o?enie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 wrze?nia do dnia 30 wrze?nia skutkuje wyp?at? ?wiadcze? rodzinnych do dnia 30 listopada
· z?o?enie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 pa?dziernika do dnia 30 listopada skutkuje wyp?at? ?wiadcze? rodzinnych do dnia 31 grudnia.
W przypadku z?o?enia kompletnego wniosku po 10 dniu miesi?ca, ?wiadczenia rodzinne za dany miesi?c wyp?aca si? najpó?niej do ostatniego dnia miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w którym z?o?ono wniosek. ?wiadczenia rodzinne wyp?aca si? nie pó?niej ni? do ostatniego dnia miesi?ca, za który przyznane zosta?o ?wiadczenie rodzinne.
W przypadku wyst?pienia zmian w liczbie cz?onków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian maj?cych wp?yw na prawo do ?wiadcze? rodzinnych, w tym na wysoko?? otrzymywanych ?wiadcze?, Strony s? obowi?zane do niezw?ocznego powiadomienia o tym organu wyp?acaj?cego ?wiadczenia rodzinne.

1. Zasi?ek rodzinny i dodatki do zasi?ku rodzinnego
Prawo do zasi?ku rodzinnego przys?uguje:
- rodzicom,
- jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie ucz?cej si?,
Ustalenie prawa do zasi?ku rodzinnego
Zgodnie z art. 5 ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych je?eli dochód na osob? w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 z?. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymuj?ce si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci kryterium to wynosi 764,00 z?.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwot? o której mowa w ust.1 lub 2 w/w ustawy pomno?on? przez liczb? cz?onków danej rodziny o kwot? nie wy?sz? ni? ??czna kwota zasi?ków rodzinnych wraz z dodatkami przys?uguj?cych danej rodzinie w okresie zasi?kowym, na który jest ustalone prawo do tych ?wiadcze?, zasi?ek rodzinny wraz z dodatkami przys?uguje w wysoko?ci ró?nicy mi?dzy ??czn? kwot? zasi?ków rodzinnych wraz z dodatkami przys?uguje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 3a ww. ustawy.
W przypadku przekroczenia kwoty uprawniaj?cej dan? rodzin? do zasi?ku rodzinnego o której mowa powy?ej, zasi?ek rodzinny i dodatki do zasi?ku rodzinnego przys?uguj? w wysoko?ci ró?nicy mi?dzy ??czn? kwot? zasi?ków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwot? , o któr? zosta? przekroczony dochód rodziny - art. 5 ust. 3a ww. ustawy.
??czna kwota zasi?ków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa wy?ej, stanowi suma przys?uguj?cych danej rodzinie w danym okresie zasi?kowym:
1) zasi?ków rodzinnych podzielnych przez liczb? miesi?cy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasi?ków;
2) dodatków do zasi?ku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13, podzielnych przez liczb? miesi?cy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
3) dodatków do zasi?ku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, podzielonych przez 12.
W przypadku gdy wysoko?? zasi?ków rodzinnych wraz z dodatkami przys?uguj?c? danej rodzinie ustalana zgodnie z art. 5 ust. 3a, jest ni?sza ni? 20,00 z?, ?wiadczenia te nie przys?uguj? - art. 5 ust. 3b-c ww. ustawy.
Zasi?ek rodzinny przys?uguje do uko?czenia przez dziecko:
- 18 roku ?ycia, - nauki w szkole, jednak nie d?u?ej ni? do uko?czenia 21 roku ?ycia albo
- 24 roku ?ycia, je?eli kontynuuje nauk? w szkole lub w szkole wy?szej i legitymuje si? orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.
Wysoko?ci zasi?ków w okresie od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.:
- 95,00 z? - na dziecko w wieku do uko?czenia 5 roku ?ycia,
- 124,00 z? - na dziecko w wieku powy?ej 5 roku ?ycia do uko?czenia 18 roku ?ycia,
- 135,00 z? - na dziecko w wieku powy?ej 18 roku ?ycia do uko?czenia 24 roku ?ycia.

Prawo do zasi?ku rodzinnego ustala si? pocz?wszy od miesi?ca w którym z?o?ono wniosek do ko?ca okresu zasi?kowego, który trwa od 1 listopada do 31 pa?dziernika nast?pnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi?kowy z?o?y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 wrze?nia, ustalenie prawa do ?wiadcze? rodzinnych oraz wyp?ata ?wiadcze? przys?uguj?cych za listopad nast?puje do dnia 30 listopada.

Zasi?ek rodzinny nie przys?uguje, je?eli:
1. dziecko lub osoba ucz?ca si? pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim;
2. dziecko zosta?o umieszczone w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie albo w pieczy zast?pczej;
3. osoba ucz?ca si? zosta?a umieszczona w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie;
4. pe?noletnie dziecko lub osoba ucz?ca si? jest uprawniona do zasi?ku rodzinnego na w?asne dziecko;
5. osobie samotnie wychowuj?cej dziecko nie zosta?o zas?dzone ?wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba ?e:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie ?yje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie ?wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta?o oddalone,
d) s?d zobowi?za? jednego z rodziców do ponoszenia ca?kowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowi?za? drugiego z rodziców do ?wiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
6. cz?onkowi rodziny przys?uguje na dziecko zasi?ek rodzinny za granic?, chyba ?e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.

   Do zasi?ku rodzinnego przys?uguj? dodatki:
1. Dodatek z tytu?u urodzenia dziecka – przys?uguje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak?e opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do uko?czenia przez dziecko pierwszego roku ?ycia, je?eli nie zosta? przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przys?uguje jednorazowo, w wysoko?ci 1000,00 z?.
Dodatek przys?uguje, je?eli kobieta pozostawa?a pod opiek? medyczn? nie pó?niej ni? od 10 tygodnia ci??y do porodu. Pozostawanie pod opiek? medyczn? potwierdza si? za?wiadczeniem lekarskim lub za?wiadczeniem wystawionym przez po?o?n? - (przepisu nie stosuje si? do osób b?d?cych prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a tak?e do osób, które przysposobi?y dziecko).

2. Dodatek z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - przys?uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je?eli dziecko pozostaje pod jego faktyczn? opiek?, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie d?u?ej jednak ni? przez okres:
1) 24 miesi?cy kalendarzowych;
2) 36 miesi?cy kalendarzowych, je?eli sprawuje opiek? nad wi?cej ni? jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
3) 72 miesi?cy kalendarzowych, je?eli sprawuje opiek? nad dzieckiem legitymuj?cym si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci albo o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci
Dodatek przys?uguje w wysoko?ci 400,00 z? miesi?cznie. Kwot? dodatku przys?uguj?c? za niepe?ny miesi?c ustala si?, dziel?c kwot? ?wiadczenia przez liczb? wszystkich dni kalendarzowych w tym miesi?cu, a otrzyman? kwot? mno?y si? przez liczb? dni kalendarzowych, za które ?wiadczenie przys?uguje. Kwot? ?wiadczenia przys?uguj?c? za niepe?ny miesi?c zaokr?gla si? do 10 groszy w gór?.
Dodatek nie przys?uguje, je?eli osoba:
- bezpo?rednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawa?a w stosunku pracy przez okres krótszy ni? 6 miesi?cy;
- podj??a lub kontynuuje zatrudnienie lub inn? prac? zarobkow?, która uniemo?liwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- dziecko zosta?o umieszczone w placówce zapewniaj?cej ca?odobow? opiek?, w tym w specjalnym o?rodku szkolno – wychowawczym, z wyj?tkiem podmiotu wykonuj?cego dzia?alno?? lecznicz?, i korzysta w niej z ca?odobowej opieki przez wi?cej ni? 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z urlopu macierzy?skiego;
- korzysta ze ?wiadczenia rodzicielskiego.

3. Dodatek z tytu?u samotnego wychowywania dziecka - przys?uguje samotnie wychowuj?cym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je?eli nie zosta?o zas?dzone ?wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, poniewa?:
1) drugi z rodziców dziecka nie ?yje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie ?wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta?o oddalone.
Dodatek przys?uguje równie? osobie ucz?cej si? je?li oboje rodzice osoby ucz?cej si? nie ?yj?. Dodatek przys?uguje w kwocie 193,00 z? miesi?cznie na dziecko, nie wi?cej jednak ni? 386,00 z? na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymuj?cego si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci kwot? dodatku zwi?ksza si? o 80,00 z? na dziecko, nie wi?cej jednak ni? o 160,00 z? na wszystkie dzieci.

4. Dodatek z tytu?u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przys?uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przys?uguje wysoko?ci 95,00 z? miesi?cznie na trzecie i na nast?pne dzieci uprawnione do zasi?ku rodzinnego.

5. Dodatek z tytu?u kszta?cenia i rehabilitacji dziecka niepe?nosprawnego – przys?uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak?e osobie ucz?cej si? na pokrycie zwi?kszonych wydatków zwi?zanych z rehabilitacj? lub kszta?ceniem dziecka w wieku:
1) do uko?czenia 16 roku ?ycia, je?eli legitymuje si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci;
2) powy?ej 16 roku ?ycia do uko?czenia 24 roku ?ycia, je?eli legitymuje si? orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.
Dodatek przys?uguje w wysoko?ci:
- 90,00 z? miesi?cznie na dziecko do uko?czenia 5 roku ?ycia,
- 110,00 z? miesi?cznie na dziecko w wieku powy?ej 5 roku ?ycia do uko?czenia 24 roku ?ycia.

6. Dodatek z tytu?u rozpocz?cia roku szkolnego – przys?uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak?e osobie ucz?cej si? na cz??ciowe pokrycie wydatków zwi?zanych z rozpocz?ciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przys?uguje równie? na dziecko rozpoczynaj?ce roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przys?uguje raz w roku, w zwi?zku z rozpocz?ciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego w wysoko?ci 100,00 z? na dziecko.

7. Dodatek z tytu?u podj?cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - przys?uguje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, lub osobie ucz?cej si?:
1) w zwi?zku z zamieszkiwaniem w miejscowo?ci, w której znajduje si? siedziba szko?y ponadgimnazjalnej lub szko?y artystycznej, w której realizowany jest obowi?zek szkolny i obowi?zek nauki, a tak?e szko?y podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby ucz?cej si?, legitymuj?cej si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci lub o stopniu niepe?nosprawno?ci - w wysoko?ci 113,00 z? miesi?cznie;
2) w zwi?zku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowo?ci, w której znajduje si? siedziba szko?y w przypadku dojazdu do szko?y ponadgimnazjalnej, a tak?e szko?y artystycznej, w której realizowany jest obowi?zek szkolny i obowi?zek nauki w zakresie odpowiadaj?cym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysoko?ci 69,00 z? miesi?cznie.
Dodatek przys?uguje przez 10 miesi?cy w roku w okresie pobierania nauki od wrze?nia do czerwca.

2. ?wiadczenia opieku?cze

Zasi?ek Piel?gnacyjny
Zasi?ek piel?gnacyjny przyznaje si? w celu cz??ciowego pokrycia wydatków wynikaj?cych z konieczno?ci zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w zwi?zku z niezdolno?ci? do samodzielnej egzystencji.
Zasi?ek piel?gnacyjny przys?uguje:
- niepe?nosprawnemu dziecku,
- osobie niepe?nosprawnej w wieku powy?ej 16 roku ?ycia, je?eli legitymuje si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno??,
- osobie niepe?nosprawnej w wieku powy?ej 16 roku ?ycia legitymuj?cej si? orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe?nosprawno?ci, je?eli niepe?nosprawno?? powsta?a w wieku do uko?czenia 21 roku ?ycia,
- osobie która uko?czy?a 75 rok ?ycia.
Prawo do zasi?ku piel?gnacyjnego ustala si? pocz?wszy od miesi?ca w którym z?o?ono wniosek o ustalenie niepe?nosprawno?ci (warunek: z?o?enie wniosku o zasi?ek piel?gnacyjny przed up?ywem trzech miesi?cy od wydania orzeczenia) na czas nieokre?lony, chyba ?e orzeczenie o niepe?nosprawno?ci wydano na czas okre?lony - wtedy prawo do zasi?ku piel?gnacyjnego ustala si? do ostatniego dnia miesi?ca w którym up?ywa termin wa?no?ci orzeczenia.
Zasi?ek piel?gnacyjny przys?uguje w wysoko?ci 153,00 z? miesi?cznie.
Zasi?ek piel?gnacyjny nie przys?uguje:
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie,
- je?eli cz?onkom rodziny przys?uguj? za granic? ?wiadczenia na pokrycie wydatków zwi?zanych z piel?gnacj? tych osób, chyba ?e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej,
- osobie uprawnionej do dodatku piel?gnacyjnego.

?wiadczenie piel?gnacyjne
?wiadczenie piel?gnacyjne z tytu?u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przys?uguje:
1. matce albo ojcu;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. osobie b?d?cej rodzin? zast?pcz? spokrewnion? w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej,
4. innym osobom (pod warunkiem, ?e same nie maj? znacznego stopnia niepe?nosprawno?ci), na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opieku?czy ci??y obowi?zek alimentacyjny, z wyj?tkiem osób o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.
Je?eli nie podejmuj? lub rezygnuj? z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osob? legitymuj?c? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci albo orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci ??cznie ze wskazaniami: konieczno?ci sta?ej lub d?ugotrwa?ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi?zku ze znacznie ograniczon? mo?liwo?ci? samodzielnej egzystencji oraz konieczno?ci sta?ego wspó?udzia?u na co dzie? opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji .
Osobom, o których mowa w pkt 4, innym ni? spokrewnione w pierwszym stopniu z osob? wymagaj?c? opieki, przys?uguje ?wiadczenie piel?gnacyjne, w przypadku gdy spe?nione s? ??cznie nast?puj?ce warunki:
- rodzice osoby wymagaj?cej opieki nie ?yj?, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s? ma?oletni lub legitymuj? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci;
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, s? ma?oletnie lub legitymuj? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci;
- nie ma osób, wymienionych w pkt 2 i 3, lub legitymuj? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.
?wiadczenie piel?gnacyjne przys?uguje, je?eli niepe?nosprawno?? osoby wymagaj?cej opieki powsta?a:
- nie pó?niej ni? do uko?czenia 18 roku ?ycia lub
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy?szej, jednak nie pó?niej ni? do uko?czenia 25 roku ?ycia
?wiadczenie piel?gnacyjne przys?uguje w wysoko?ci od 01.01.2016r. 1300,00 z? miesi?cznie.
Kwot? ?wiadczenia piel?gnacyjnego przys?uguj?c? za niepe?ny miesi?c ustala si?, dziel?c kwot? ?wiadczenia przez liczb? wszystkich dni kalendarzowych w tym miesi?cu, a otrzyman? kwot? mno?y si? przez liczb? dni kalendarzowych, za które ?wiadczenie przys?uguje. Kwot? ?wiadczenia przys?uguj?c? za niepe?ny miesi?c zaokr?gla si? do 10 groszy w gór?.

?wiadczenie piel?gnacyjne nie przys?uguje, je?eli:
osoba sprawuj?ca opiek?:
- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu?u ?mierci ma??onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego ?wiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi?ku sta?ego, nauczycielskiego ?wiadczenia kompensacyjnego, zasi?ku przedemerytalnego lub ?wiadczenia przedemerytalnego,
- ma ustalone prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego lub ?wiadczenia piel?gnacyjnego lub zasi?ku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp?acie zasi?ków dla opiekunów;
osoba wymagaj?ca opieki:
- pozostaje w zwi?zku ma??e?skim, chyba ?e wspó?ma??onek legitymuje si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci,
- zosta?a umieszczona w rodzinie zast?pczej, z wyj?tkiem rodziny zast?pczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w zwi?zku z konieczno?ci? kszta?cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj?cej ca?odobow? opiek?, w tym w specjalnym o?rodku szkolno-wychowawczym, z wyj?tkiem podmiotu wykonuj?cego dzia?alno?? lecznicz?, i korzysta w niej z ca?odobowej opieki przez wi?cej ni? 5 dni w tygodniu;
- na osob? wymagaj?c? opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze?niejszej emerytury;
- cz?onek rodziny osoby sprawuj?cej opiek? ma ustalone prawo do dodatku do zasi?ku rodzinnego z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasi?ku opieku?czego, ?wiadczenia piel?gnacyjnego lub zasi?ku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp?acie zasi?ków dla opiekunów;
- na osob? wymagaj?c? opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi?ku rodzinnego z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego, prawo do ?wiadczenia piel?gnacyjnego lub zasi?ku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp?acie zasi?ków dla opiekunów;
- na osob? wymagaj?c? opieki inna osoba jest uprawniona za granic? do ?wiadczenia na pokrycie wydatków zwi?zanych z opiek?, chyba ?e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.

Specjalny zasi?ek opieku?czy
Specjalny zasi?ek opieku?czy przys?uguje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opieku?czy (Dz. U. z 2015r., poz. 583) ci??y obowi?zek alimentacyjny, a tak?e ma??onkom,
1. je?eli nie podejmuj? zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2. rezygnuj? z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- w zwi?zku z konieczno?ci? sprawowania sta?ej opieki nad osob? legitymuj?c? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci albo orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci ??cznie ze wskazaniami: konieczno?ci sta?ej lub d?ugotrwa?ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi?zku ze znacznie ograniczon? mo?liwo?ci? samodzielnej egzystencji oraz konieczno?ci sta?ego wspó?udzia?u na co dzie? opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasi?ek opieku?czy przys?uguje, je?eli ??czny dochód rodziny osoby sprawuj?cej opiek? oraz rodziny osoby wymagaj?cej opieki w przeliczeniu na osob? nie przekracza kwoty - 764,00 z?.
Za dochód rodziny osoby wymagaj?cej opieki, uwa?a si? dochód nast?puj?cych cz?onków rodziny:
1.w przypadku gdy osoba wymagaj?ca opieki jest ma?oletnia:
a) osoby wymagaj?cej opieki,
b) rodziców osoby wymagaj?cej opieki,
c) ma??onka rodzica osoby wymagaj?cej opieki,
d) osoby, z któr? rodzic osoby wymagaj?cej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e) pozostaj?cych na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do uko?czenia 25. roku ?ycia
- z tym ?e do cz?onków rodziny nie zalicza si? dziecka pozostaj?cego pod opiek? opiekuna prawnego, dziecka pozostaj?cego w zwi?zku ma??e?skim, pe?noletniego dziecka posiadaj?cego w?asne dziecko, a tak?e rodzica osoby wymagaj?cej opieki zobowi?zanego tytu?em wykonawczym pochodz?cym lub zatwierdzonym przez s?d do alimentów na jej rzecz;
2.w przypadku gdy osoba wymagaj?ca opieki jest pe?noletnia:
a) osoby wymagaj?cej opieki,
b) ma??onka osoby wymagaj?cej opieki,
c) osoby, z któr? osoba wymagaj?ca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d) pozostaj?cych na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do uko?czenia 25. roku ?ycia
- z tym ?e do cz?onków rodziny nie zalicza si? dziecka pozostaj?cego pod opiek? opiekuna prawnego, dziecka pozostaj?cego w zwi?zku ma??e?skim, a tak?e pe?noletniego dziecka posiadaj?cego w?asne dziecko.
W przypadku gdy prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego ustala si? na osob? znajduj?c? si? pod opiek? opiekuna prawnego lub umieszczon? w rodzinie zast?pczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej, uwzgl?dnia si? dochód rodziny osoby sprawuj?cej opiek? oraz dochód osoby wymagaj?cej opieki.
Specjalny zasi?ek opieku?czy przys?uguje w wysoko?ci 520,00 z? miesi?cznie.
Kwot? specjalnego zasi?ku opieku?czego przys?uguj?c? za niepe?ny miesi?c ustala si?, dziel?c kwot? ?wiadczenia przez liczb? wszystkich dni kalendarzowych w tym miesi?cu, a otrzyman? kwot? mno?y si? przez liczb? dni kalendarzowych, za które ?wiadczenie przys?uguje. Kwot? ?wiadczenia przys?uguj?c? za niepe?ny miesi?c zaokr?gla si? do 10 groszy w gór?.

Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasi?ku opieku?czego b?dzie przeprowadzany rodzinny wywiad ?rodowiskowy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej, w celu weryfikacji okoliczno?ci dotycz?cych spe?niania warunków do przyznania tego ?wiadczenia. Wywiad ten b?dzie aktualizowany co 6 miesi?cy oraz w ka?dej sytuacji, gdy zaistniej? w?tpliwo?ci co do spe?niania warunków do jego przyznania.
Specjalny zasi?ek opieku?czy nie przys?uguje, je?eli:
1.osoba sprawuj?ca opiek?:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu?u ?mierci ma??onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego ?wiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi?ku sta?ego, nauczycielskiego ?wiadczenia kompensacyjnego, zasi?ku przedemerytalnego lub ?wiadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego, ?wiadczenia piel?gnacyjnego lub zasi?ku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wyp?acie zasi?ków dla opiekunów,
c) legitymuje si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci;
2. osoba wymagaj?ca opieki zosta?a umieszczona w rodzinie zast?pczej, z wyj?tkiem rodziny zast?pczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w zwi?zku z konieczno?ci? kszta?cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj?cej ca?odobow? opiek?, w tym w specjalnym o?rodku szkolno-wychowawczym, z wyj?tkiem podmiotu wykonuj?cego dzia?alno?? lecznicz?, i korzysta w niej z ca?odobowej opieki przez wi?cej ni? 5 dni w tygodniu;
3. na osob? wymagaj?c? opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze?niejszej emerytury;
4. cz?onek rodziny osoby sprawuj?cej opiek? ma ustalone prawo do dodatku do zasi?ku rodzinnego z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasi?ku opieku?czego, ?wiadczenia piel?gnacyjnego lub prawo do zasi?ku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wyp?acie zasi?ku dla opiekunów;
5. na osob? wymagaj?c? opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi?ku rodzinnego z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego lub prawo do ?wiadczenia piel?gnacyjnego lub zasi?ku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp?acie zasi?ków dla opiekunów;
6. na osob? wymagaj?c? opieki inna osoba jest uprawniona za granic? do ?wiadczenia na pokrycie wydatków zwi?zanych z opiek?, chyba ?e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.

3. Jednorazowa zapomoga z tytu?u urodzenia si? dziecka (tzw. becikowe)
Jednorazowa zapomoga przys?uguje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, je?eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob? nie przekracza kwoty 1922,00 z?. (dochód netto).Wniosek o wyp?at? jednorazowej zapomogi sk?ada si? w terminie 12 miesi?cy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka obj?tego opiek? prawn?, opiek? faktyczn? albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesi?cy od dnia obj?cia dziecka opiek? albo przysposobienia nie pó?niej ni? do uko?czenia przez dziecko 18. roku ?ycia. Wniosek z?o?ony po terminie pozostawia si? bez rozpoznania.
Zapomoga przys?uguje, je?eli kobieta pozostawa?a pod opiek? medyczn? nie pó?niej ni? od 10 tygodnia ci??y do porodu.
Pozostawanie pod opiek? medyczn? potwierdza si? za?wiadczeniem lekarskim lub za?wiadczeniem wystawionym przez po?o?n?.
Za?wiadczenia nie przedstawiaj? osoby b?d?ce opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka, a tak?e osoby, które przysposobi?y dziecko.
Jednorazowa zapomoga nie przys?uguje, je?eli cz?onkowi rodziny przys?uguje za granic? ?wiadczenie z tytu?u urodzenia dziecka, chyba ?e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.

4. ?wiadczenie rodzicielskie
1. ?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje:
a) matce albo ojcu dziecka, z uwzgl?dnieniem pkt 2;
b) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku obj?cia opiek? dziecka w wieku uko?czenia 7.roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego do uko?czenia 10. roku ?ycia;
c) rodzinie zast?pczej, z wyj?tkiem rodziny zast?pczej zawodowej, w przypadku obj?cia opiek? dziecka w wieku do uko?czenia 7. roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego – do uko?czenia 10. roku ?ycia;
d) osobie, która przysposobi?a dziecko, w przypadku obj?cia opiek? dziecka w wieku do uko?czenia 7. roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego – do uko?czenia 10 roku ?ycia.
2. ?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje ojcu dziecka w przypadku:
a) skrócenia okresu pobierania ?wiadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez ni? tego ?wiadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
b) ?mierci matki dziecka;
c) porzucenia dziecka przez matk?.
3. ?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje przez okres:
a) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub obj?cia opiek? jednego dziecka;
b) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub obj?cia opiek? dwojga dzieci;
c) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub obj?cia opiek? trojga dzieci;
d) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub obj?cia opiek? czworga dzieci;
e) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pi?ciorga i wi?cej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pi?ciorga i wi?cej dzieci lub obj?cia opiek? pi?ciorga i wi?cej dzieci.
4. ?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje od dnia:
a) porodu – w przypadku osób, o których mowa w pkt 1a;
b) obj?cia dziecka opiek?, nie d?u?ej ni? do uko?czenia przez dziecko 7. roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego, nie d?u?ej ni? do uko?czenia przez nie 10. roku ?ycia – w przypadku osób, o których mowa w 1 pkt 1 b i c
c) przysposobienia dziecka, nie d?u?ej ni? do uko?czenia przez dziecko 7. roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego, nie d?u?ej ni? do uko?czenia przez nie 10. roku ?ycia – w przypadku osoby, o której mowa w pkt 1d.
5. ?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje w wysoko?ci 1000,00 z? miesi?cznie, z uwzgl?dnieniem pkt 6.
6. W razie urodzenia dziecka przez kobiet? pobieraj?c? zasi?ek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357), lub w ci?gu miesi?ca po jego zako?czeniu, lub w okresie przed?u?enia zasi?ku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, ?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje jednemu z rodziców w wysoko?ci ró?nicy mi?dzy kwot? ?wiadczenia rodzicielskiego a kwot? pobieranego przez kobiet? zasi?ku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczk? na podatek dochodowy od osób fizycznych.
7. Kwot? ?wiadczenia rodzicielskiego przys?uguj?c? za niepe?ny miesi?c ustala si?, dziel?c kwot? ?wiadczenia przez liczb? wszystkich dni kalendarzowych w tym miesi?cu, a otrzyman? kwot? mno?y si? przez liczb? dni kalendarzowych, za które ?wiadczenie przys?uguje. Kwot? ?wiadczenia przys?uguj?c? za niepe?ny miesi?c zaokr?gla si? do 10 groszy w gór?.
8. Osobie uprawnionej do ?wiadczenia rodzicielskiego przys?uguje:
a) w tym samym czasie jedno ?wiadczenie rodzicielskie bez wzgl?du na liczb? wychowywanych dzieci;
b) jedno ?wiadczenie rodzicielskie w zwi?zku z wychowywaniem tego samego dziecka.
9. ?wiadczenie rodzicielskie nie przys?uguje je?eli:
a) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w pkt 1 b i c, otrzymuj? zasi?ek macierzy?ski lub uposa?enie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzy?skiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzy?skiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
b) dziecko zosta?o umieszczone w pieczy zast?pczej - w przypadku osób, o których mowa w pkt 1 a i d;
c) jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa pkt 1b lub c, nie sprawuj? lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w zwi?zku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemo?liwiaj? sprawowanie tej opieki;
d) w zwi?zku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w zwi?zku z opiek? nad tym samym dzieckiem jest ju? ustalone prawo do ?wiadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasi?ku rodzinnego z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, ?wiadczenia piel?gnacyjnego, specjalnego zasi?ku opieku?czego lub zasi?ku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp?acie zasi?ków dla opiekunów;
e) osobom, o których mowa w pkt 1, przys?uguje za granic? ?wiadczenie o podobnym charakterze do ?wiadczenia rodzicielskiego, chyba ?e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.