Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

2008

Z uchwałą o przystąpieniu Gminy Pleśna do projektu można zapoznać się tutaj.

Od kilku lat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej realizuje projekty wchodzące w zakres priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI współfinansowane przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa. Pierwszy projekt zatytułowany „Program aktywizacji bezrobotnych w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów” był realizowany w 2008 roku jako poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnych form integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”, którego efektem było umożliwienie dostępu do bezpłatnych szkoleń osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W okresie od sierpnia do grudnia 2008 r. odbył się cykl szkoleń dla 16 osób, długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy Pleśna. Tematyka szkoleń była zróżnicowana i obejmowała :
1)Trening umiejętności interpersonalnych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
2)Indywidualne doradztwo zawodowe,
3)Kurs obsługi komputera,
4)Opiekunka środowiskowa,
5)Kurs z zakresu florystyki,
6)Handlowiec (sprzedawca) z obsługą kas fiskalnych i Fakturzysta,
7)Pierwsza pomoc przedlekarska.

2009

"Program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej podobnie jak w roku ubiegłym realizuje projekt systemowy w partnerstwie z Gminą Tarnów i Skrzyszów w ramach Poddziałania 7.1.1
W miesiącach od sierpnia do grudnia 2009 r. rozpoczyna się cykl szkoleń dla osób niepracujących, korzystających z pomocy społecznej z terenu Gminy Pleśna w ramach projektu „ Z bezradności do aktywności – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów.
Szkolenia te współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz ze środków budżetu państwa.
Priorytet VII. Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie


1.Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.


Tematyka szkoleń:

1.Trening umiejętności interpersonalnych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
2.Indywidualne doradztwo zawodowe.
3.Spotkania z psychologiem i pedagogiem.
4.Kurs obsługi komputera
5.Praktyczny kurs gotowania.
6.Florystyka
7.Elementy kroju i szycia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, finansowany w ramach realizowanego projektu.

2010

W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej rozpoczął realizację przewidzianego na trzy lata projektu mieszczącego się w identycznych ramach programowych jak poprzednio realizowane, zatytułowanego „W rodzinie siła – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów” . Projekt jest nakierowany na pierwsze i podstawowe środowisko życia człowieka t.j. Rodzinę. Zaburzenia w prawidłowym jej funkcjonowaniu wpływają destrukcyjnie na jednostki. W roku 2008 pomocą w Gminie Pleśna objętych było 272 rodziny/619 osób, w których występuje kumulacja zaniedbań i deficytów (dla celów projektu przyjęto występowanie co najmniej 3 powodów przyznania pomocy wg art. 7 ustawy o pomocy społecznej). W rodzinach tych nieproporcjonalnie duże obciążenia związane z wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu spadają na uzależnione ekonomicznie kobiety. To one głównie (w gminie Pleśna 100 %) pracują w ramach prac społecznie użytecznych, nie mogąc znaleźć zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Właśnie kobiety nieaktywne zawodowo a będące w wieku aktywności zawodową będą grupą docelową objętą wsparciem, obejmującym trening umiejętności społecznych, spotkania z psychologiem i terapeutą ds uzależnień. Do problemu chcemy podejść kompleksowo nie ograniczając się tylko do problemu bierności zawodowej lecz pracując nad innymi aspektami funkcjonowania beneficjentek projektu i ich rodzin. W latach 2010-2012 pomocą zostanie objętych 36 kobiet, po 12 każdego roku. Wybrane do projektu zostaną kobiety spełniające wymogi rekrutacyjne a także posiadające duży potencjał, który przy odpowiednim wsparciu będzie się rozwijał i wzmocni ich funkcjonowanie w ramach rodzin, z których się wywodzą. Będzie to również pozytywny wzorzec do naśladowania dla innych kobiet ze społeczności lokalnych, w których mieszkają beneficjentki projektu.
O wszelkich zdarzeniach związanych z aktualnie realizowanym projektem, będziemy informować na podstronie „POKL” oraz w części „AKTULNOŚCI”.