Pomoc Społeczna

     Komu przysługuje pomoc:

   Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
• ubóstwa,
• sieroctwa,
• bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.

   Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł.

   Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:
• zasiłek stały,
• zasiłek okresowy,
• zasiłek celowy,
• specjalny zasiłek celowy,
• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
• pomoc dla rodzin zastępczych,
• pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastępcze,
• świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców;
   oraz świadczenia niepieniężne:
• Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży
• Sprawienie pogrzebu
• Poradnictwo i pomoc instytucjonalna

   Informacje o podstawowych świadczeniach
przyznawanych przez GOPS zamieszczamy poniżej :

Zasiłek stały

• przysługuje pełnoletniej osobie samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Posiłek

Tą formą pomocy objęte są w szczególności dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach. Tutejszy Ośrodek realizuje także program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" , gdzie obok "dzieci 0-7 lat" i "uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej" pomocą w postaci "Świadczenia pieniężnego na zakup posiłu lub żywności" objęte są również "pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy" .

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji i chcesz skorzystać z pomocy społecznej skontaktuj się z pracownikiem socjalnym ze swojego rejonu:

Starszy pracownik socjalny - mgr Agata Moskal
Teren: Janowice, Lubinka,

Pracownik socjalny - Edyta Machota
Teren: Rzuchowa, Szczepanowice

Pracownik socjalny - Katarzyna Tryba
Teren : Lichwin, Rychwałd

Pracownik socjalny – Maria Czuba
Teren - Łowczówek, Dąbrówka Szczepanowska

Pracownik socjalny - mgr Katarzyna Lipińska
Teren: Pleśna, Woźniczna, Świebodzin

Telefon: 14/ 679 81 70 wewn. 39, 42, 24

E-mail: plesnagops@op.pl

Gminny Ośrodek czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pleśnej:
poniedziałek od 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek od 7:30 - 15:30
piątek od 7:30 - 15:00