Pomoc Społeczna

     Kliknij aby połączyć się ze stroną Urzędu Gminy, na której są już zamieszczone podstawowe informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej (Art. 7 ustawy o pomocy społecznej) .

Wykaz świadczeń przyznawanych przez GOPS zamieszczamy poniżej :


Zasiłek stały

• przysługuje pełnoletniej osobie samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Posiłek

Tą formą pomocy objęte są w szczególności dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach. Tutejszy Ośrodek realizuje także program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" , gdzie obok "dzieci 0-7 lat" i "uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej" pomocą w postaci "Świadczenia pieniężnego na zakup posiłu lub żywności" objęte są również "pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy" .

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji i chcesz skorzystać z pomocy społecznej skontaktuj się z pracownikiem socjalnym ze swojego rejonu.