Aktualności

Aktualności z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Pokaż aktualności z roku:

Projekt „Czas na sukces”

18.12.2018

Szczegółowa Informacja o projekcie Czas Na Sukces

Ponowny start w aktywność zawodową

03.12.2018

Spółdzielnia Socjalna Serwis
zaprasza do udziału w projekcie: „Ponowny start w aktywność zawodową”,
I tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 3 grudnia, a kończy 14 grudnia 2018 r.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00
w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

Czytaj więcej  >> >>

Strona internetowa

Wzory wniosków na dzień 29.05.2018 r.

03.09.2018

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin
(aktualizacja na dzień 29.05.2018 r.)
do stosowania także na okres 2018/2019

Nowe kryteria w pomocy społecznej

26.08.2018

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

   Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.
    Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.
dla osoby w rodzinie – 528 zł.

   Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy z programu dożywiania:
dla osoby samotnie gospodarującej – 1 051,50 zł.
dla osoby w rodzinie – 792 zł.


   Przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 645 zł

• kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł

Projekt dla osób 30+

20.07.2018

FUNDACJA AKME PROWADZI NABÓR UCZESTNIKÓW/CZEK DO REALIZOWANEGO
W OKRESIE OD 01 CZERWCA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU
PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.


czytaj więcej

Program "Dobry start"

04.07.2018

300 zł – tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny.
Od 1 lipca rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start”.
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

Dla kogo świadczenie dobry start?

    Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

    Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

   Jak dostać świadczenie?

    Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek (tu do pobrania). Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka(czyli osoba, która sprawuje faktyczna opike nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski online już teraz
(kliknij na obrazku aby pobrać formularz).   

    Wnioski o świadczenie dobry start od 1 lipca można składać drogą elektroniczną przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

    Papierowe wnioski od 1 sierpnia.

Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia. Miejscem składania i realizacji wniosków będą te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

   Kiedy dostanę wsparcie?

    Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie dobry start. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

   Nie przegap terminu!

Uwaga! Jeśli chcesz otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W przeciwnym razie prawo do świadczenia dobry start przepadnie.

  Więcej pieniędzy w domowym budżecie.

    Rodziny otrzymają nową formę wsparcia bez względu na dochód. Warto podkreślić, świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Co więcej, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

   Łatwiejsza procedura.

    W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane i doręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania wsparcia, a także w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia.

Więcej informacji na stronie WWW Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki socjalnej.

,,KURS KU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ!

18.05.2018

MIEDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR 5P. Z O,O.
ZAPRASZA DO UDZIAT.U W PROJEKCIE
,,KURS KU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ!"
Pfojekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wyktuczeniem społecznym,
które w pierwszej kolejności
wymagają aktywizacji społeczno-zawodowej,
zamieszkujących na terenie woj. małopolskiego,
w tym mieszkańców powiatów: proszowickiego, myślenickiego, nowotarskiego, brzeskiego, suskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego,
nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, miasta Tarnów, miasta Nowy Sącz.

Szczegóły na plakacie

Informacja Spółdzielni SerwiS

18.05.2018

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Socjalna SerwiS
ZAPRASZA
do udziału w projekcie "CISERWIS" współfinansowanym z EFS
w ramach 9 Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Rekrutacja trwa od 15.05.2018 - 30.05.2018 w biurze projektu: ul. Krakowska 13/3 (I piętro).

Oferujemy max. 1,5 roczny udział w jednym z wybranych warsztatów: budowlanym, gastronomicznym lub wikliniarsko - pamiątkarskim mający na celu nabycie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy i psychologa. Uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych/miesiąc (z wyj. okresu próbnego, tj. 1 miesiąca – 50% zasiłku), zwrot kosztów dojazdu, codzienny posiłek, odzież robocza.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie, które w pierwszej kolejności wymagają aktywności społecznej, a w szczególności: doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie powiatu Tarnowskiego i miasta Tarnowa. Szczegółowe informacje na stronie www.cistarnow.pl w biurze projektu lub pod nr. tel 570 800 065.

Projekt WUP w Krakowie "Małopolskie gwarancje"

13.05.2018

Celem projektu
jest przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu i marginalizacji
300 osob zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z województwa małopolskiego.

Więcej na plakacie WUP w Krakowie