Fundusz Alimentacyjny

     Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów
środkami finansowymi z budżetu państwa.
     Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują :
1)obywatelom polskim;
2)cudzoziemcom , jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy , w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za
miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada . Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych . 

      Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do
ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole
wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o
znacznym stopniu niepełnosprawności– bezterminowo .

     Postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ
właściwy wierzyciela. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę , która na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd ma przyznane alimenty , jeżeli
ich egzekucja okazała się bezskuteczna .

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł . Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów , jednakże  nie wyższej niż 500 zł.

     Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata
następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego . Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej .
     Wniosek powinien zawierać :
1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer
PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serie i
numer dowodu osobistego lub paszportu;
2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich
znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;
3) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji
ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji .

Odpowiednie dokumenty niezbędne do prawidłowego skompletowania wniosku wraz z załącznikami są do pobrania w menu DRUKI->Dokumenty dopobrania, w zakładce
->X. Świadczenia z funduszu alimentacyjnegoa FA lub po kliknięciu tutaj.

     W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu
właściwego wierzyciela wniosek o podjecie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie
egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informacje o stanie egzekucji,
przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów .

     Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.