Witamy na stronie ...

                                                            Informacja o cookies!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PLEŚNEJ

Misją Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych , prowadzące do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.

Aby rozwinąć podstronę z podstawowymi informacjami na temat GOPS w Pleśnej, kliknij ten link

Aktualne formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do wypełnienia ich w formie papierowej są do pobrania w menu DRUKI

PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Aktualności

KAMPANIA - praca sezonowa w EOG

22.09.2021

  PRACA SEZONOWA jest rodzajem zajęcia, które wykonywane jest przez część roku i jest związane z określoną porą roku oraz pogodą. Dlatego też praca sezonowa nie ma charakteru stałego a stanowi dodatkowe źródło dochodu, szczególnie w przypadku braku pracy w miejscu zamieszkania. Zapotrzebowanie na pracę sezonową na terenie EOG1 występuje w wielu krajach ...

Czytaj więcej   Pismo przewodnie     Praca sezonowa    Plakat 1    Plakat 2

Wnioski o Swiadczenie ,,Dobry Start 300+"

07.07.2021

W tegorocznej edycji programu ,,Dobry Start" Swiadczenie 300+ będzie przyznawał i wypłacat Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej

Od aktywności do zatrudnienia

07.07.2021

ODZ_plakat_projektowy  

   Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na obszarze województwa małopolskiego w powiatach: tarnowskim, brzeskim, dąbrowskim i m. Tarnów, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup.

Wsparcie oferowane w projekcie:
• staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym, trwające śr. 5 miesięcy,
• szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym, umożliwiające pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
• pomoc w opracowaniu i zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju w projekcie,
• pośrednictwo pracy,
• wsparcie psychologiczne,
• indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
• wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
• zwroty kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia,
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu,
• dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2022 r.
Termin najbliższej rekrutacji: 12.07.2021-16.07.2021 r.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie www.odaktywnoscidozatrudnienia.pl oraz w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, tel. 515 791 748.
Nr wpisu do agencji pośrednictwa pracy – 9808
Nr wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych – 2.12/00116/2010

Bezpieczny e-Senior

07.07.2021

   Od marca 2018 roku Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej realizuje projekt "Małopolski e-Senior".

   W związku z realizacją kolejnego projektu "Bezpieczny e-Senior" skierowanego do mieszkaóców wybranych powiatów województwa małopolskiego przekazujemy informację o rekrutacji na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w Internecie dla osób, które ukończyły 60. rok życia.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, a udział w nim jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do skorzystania ze szkoleń.

W załącznikach przesyłamy pakiet dokumentów rekrutacyjnych (Regulamin, Oświadczenie i Formularz oraz krótką informację o projekcie.

Zapisy przyjmujemy w biurze projektu w Nowym Sączu (również listownie).