Witamy na stronie ...

                                                            Informacja o cookies!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PLEŚNEJ

Misją Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych , prowadzące do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.

Aby rozwinąć podstronę z podstawowymi informacjami na temat GOPS w Pleśnej, kliknij tutaj !

Kierownik GOPS przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od 9.00 do 13.00

Aktualności

MAŁOPOLSKIE GWARANCJE NA RZECZ AKTYWNOŚCI

06.02.2019

Projekt
MAŁOPOLSKIE GWARANCJE NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
mieszkańców Małopolski

Czytaj ulotkę w formacie PDF

Klub Integracji Społecznej

21.01.2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
informuje o kolejnej turze rekrutacji do projektu „ KIS-na terenie subregionu tarnowskiego„ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
.

   Projekt polega na wsparciu służącemu poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanym przez Klub Integracji Społecznej.

   Naszym celem jest dotrzeć z informacją o projekcie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych uczestników projektu spełniających poniższe warunki uczestnictwa tj.:

osoby bierne zawodowo, w tym z niepełnosprawnością, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie miasta Tarnowa lub na terenie powiatu tarnowskiego/powiatu dąbrowskiego/powiatu brzeskiego w wieku aktywności zawodowej 15-64, w szczególności:

a)osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i/lub

b)osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i/lub

c)osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów i/lub

d)osób z niepełnosprawnością: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Oferujemy:

- płatne staże zawodowe(śr.6-mcy)

- płatne kursy/szkolenia zawodowe

- zwroty kosztów dojazdu na staże i kursy zawodowe

-poradnictwo zawodowe

-poradnictwo psychologiczne

-zajęcia psychoedukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej

-trening kompetencji i umiejętności społecznych

-pośrednictwo pracy

-warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

    Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 14 656 28 00 wew.16 lub osobiście w Biurze Projektu ul. Krakowska 13 33-100 Tarnów