ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – INFORMACJA

12.06.2019

   Od 1 lipca 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

   Wnioski można składać za pośrednictwem:

• Systemów teleinformatycznych banków (lista banków)
• Portalu informacyjno-usługowego emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl)
• Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.zus.pl/pue)

   Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową).

    Wnioski złożone przed 1 lipca 2019 r. o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 nie będą rozpatrywane.

    Druki wniosków na nowy okres świadczeniowy do pobrania w siedzibie GOPS od 17 czerwca 2019 r.
    Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU / TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2019 r.  / wypłata do 31 października 2019 r. (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)
wrzesień 2019 r.  / wypłata do 30 listopada 2019 r. (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)
październik 2019 r.  / wypłata do 31 grudnia 2019 r.
listopad 2019 r.  / wypłata do 31 stycznia 2020 r.
grudzień 2019 r. /  wypłata do 29 lutego 2020 r.

    W szczególności zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości składania wniosku drogą elektroniczną, gdyż nowy wzór wniosku jaki będzie obowiązywać od 1 lipca 2019r. jest bardzo prosty i z pewnością każdy poradzi sobie z jego uzupełnieniem i pozwali to zaoszczędzić czas i wizytę w urzędzie.
WAŻNE:
    Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. od 1 lipca 2019 r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+) od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.) od 1 października 2019 r.

Najważniejsze zmiany:

1. Likwidacja kryterium dochodowego - świadczenie to będzie niezależne od wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny. W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.

2. Likwidacja procedury ustalania alimentów od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dzieci. Samotny rodzic nie będzie musiał przedstawiać tytułu wykonawczego w sprawie alimentów od drugiego rodzica.

3. Wydłużony okres świadczeniowy. Świadczenie wychowawcze będzie przyznane do dnia 31 maja 2021 r., co oznacza że rodzice nie będą musieli składać wniosków w 2020 roku. Dopiero w celu uzyskania świadczenia na okres od dnia 1 czerwca 2021 r., trzeba będzie złożyć kolejny wniosek, drogą elektroniczną już od lutego 2021 r.

4. Brak decyzji administracyjnej. Przyznanie świadczenia wychowawczego, nie wymaga wydania decyzji, organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany adres poczty elektronicznej. Ważne, aby składając wniosek o 500+ podać swój adres poczty elektronicznej e-mail, wówczas informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na ten adres.

5. Wprowadzenie 3 miesięcznego terminu liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o 500+ (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca). Jeżeli rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od daty narodzin dziecka, to świadczenie to otrzyma od daty jego narodzin (z wyrównaniem za ten okres ).

6. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka, w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Jeżeli wniosek drugiego rodzica zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od śmierci 1 rodzica, to prawo do świadczenia przyznaje się począwszy od dnia śmierci.

« inne aktualności