Zmiany wustawie o Świadczeniach Rodzinnych

06.05.2020

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia w dniu 20-03-2020 r. na terenie naszego kraju stanu epidemii uległy zmianie przepisy dotyczące ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności.
Na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
Oznacza to, że osoby którym ważność orzeczenia upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. i złożyły w tym okresie wniosek o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności zachowują prawo do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności.
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Oznacza to, że osoby, którym ważność orzeczenia upłynęła po 7 marca 2020 r. zachowują prawo do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności bez konieczności złożenia wniosku o wydanie takiego orzeczenia.

Ważne!
Ważność przedłużonego orzeczenia upływa w terminie 60 dni od czasu odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii. Przedłużenie ważności orzeczenia nie zwalnia z konieczności złożenia wniosku o wydanie nowego orzeczenia odpowiednio w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, placówce ZUS lub KRUS oraz złożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosku o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności.

« inne aktualności