Projekt pn. "Milowy krok"

19.09.2020

Stowarzyszenie PROREW realizuje projekt pn. „Milowy krok” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8. Osi priorytetowej - Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A : kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.10.2021 r.
Zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/ uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO Województwa Małopolskiego o ile wpisują się w grupę docelową.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2021r. zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 30 osób (17K i 13M) w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego,
limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.6 osób (4K / 2M) będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW, wyłącznie pozostających bez
zatrudnienia – 15 osób (9K/6M) biernych zawodowo i 15 osób (8K/7M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
•17 kobiet
•min.8 osób (5K/3M) z niepełnosprawnościami
•min.8 osób (5K/3M) powyżej 50 roku życia
•min.4 osób (2K/2M) długotrwale bezrobotnych
•min.8 osób (5K/3M) o niskich kwalifikacjach
oraz max.3 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
• Identyfikacja potrzeb wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją Indywidualnego Planu Działania w ramach indywidualnych spotkań z Doradcą Zawodowym dla 30 UP
• Pośrednictwo pracy dostępne na każdym etapie projektu dla 30 UP
• Indywidualne wsparcie motywacyjne dla 15 UP
• Indywidualne poradnictwo zawodowe dal 22 UP
• Wysokiej jakości szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych dla 24 UP;
• Płatne, średnio 4 miesięczne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego dla 18 UP;
Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:
• Zwrot kosztów dojazdu (dla 50%UP każdej formy wsparcia)
• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dla około 7 % UP każdej formy wsparcia)
• Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradców zawodowych, psychologów, pośredników pracy)
• Materiały szkoleniowe
• Stypendium szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych
• Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
• Catering podczas szkoleń zawodowych
• Ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu
• Stypendia stażowe w ramach średnio 4-miesięcznych staży
Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, biuro projektu i sale, w których odbywane są wsparcia dla uczestników projektu dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami
Termin naboru: od X 2020 r. do XII 2020r.
Kontakt:
Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Żeglarska 5, tel. 575 886 225,
mail: prorew.biurons@gmail.com
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia Prorew
http://stowarzyszenieprorew.pl i w Biurze Projektu.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

« inne aktualności